Telefoonnummer

+31 6 42 42 10 14

E-mail

info@hazen-betonboringen.nl

Adres

Weena 690, 3012CN Rotterdam

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hazen Betonboringen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hazen Betonboringen: de eenmanszaak Hazen Betonboringen, kvk-nummer: 84868554;
2. Opdrachtgever: de contractspartij van Hazen Betonboringen;
3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Hazen Betonboringen en Opdrachtgever ter zake van het verrichten van o.m. boor-, zaag-, hak-, sleuvenzaag- en sloopwerkzaamheden.
4. Object: zaken, zoals de grond, de vloer, het pand, de constructie, de wand, het plafond etc. waarop c.q. waaraan de werkzaamheden worden verricht.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, advies, periodiek te verstrekken prijslijst, overeenkomst daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst, tussen Hazen Betonboringen en Opdrachtgever. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Hazen Betonboringen, voor de uitvoering waarvan door Hazen Betonboringen derden worden ingeschakeld.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn en/of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hazen Betonboringen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit schriftelijk tussen Hazen Betonboringen en Opdrachtgever is overeengekomen.
6. Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
7. Indien de tekst van de algemene voorwaarden of de overeenkomst voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van Hazen Betonboringen het meeste dient.

3. Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Hazen Betonboringen zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven.
2. Hazen Betonboringen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijk vergissing of verschrijving bevat danwel gebaseerd is op onjuiste en onvolledige informatie afkomstig van Opdrachtgever.
3. De in een offerte, aanbieding of opdracht vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing voor toekomstige opdrachten.

4. Overeenkomst van Opdracht, annulering en termijn
1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht schriftelijk door Hazen Betonboringen is aanvaard.
2. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, alsmede – indien de Opdrachtgever handelt in de oefening van een bedrijf of beroep – annuleringskosten te vergoeden ter hoogte van 10% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht (inclusief BTW), met een minimum van € 165,00 exclusief BTW.
3. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor het leveren van producten of diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Hazen Betonboringen derhalve schriftelijke in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming van de Overeenkomst te verlenen.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en informatie, alsook materialen, welke Hazen Betonboringen naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht en eventuele overige gegevens/informatie/materialen waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Hazen Betonboringen ter beschikking te stellen. Bij gebreke hiervan heeft Hazen Betonboringen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, veiligheid, juistheid en volledigheid van de aan Hazen Betonboringen ter beschikking gestelde gegevens, informatie en materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever gehouden om tijdig en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor:
a. de (noodzakelijke) vergunningen e.d.;
b. het wegnemen van alle (zichtbare en onzichtbare) obstakels in, op en boven de bodem die de uitvoering van het werk kunnen belemmeren en/of schade kunnen veroorzaken aan de zaken van Hazen Betonboringen;
c. de noodzakelijke hulpmaterialen voor de uitvoerig van het werk, zoals water, elektriciteit, hoogwerker(s), rand- en valbeveiliging e.d.;
d. hulppersonen indien (zware) zaken verplaatst moeten worden en dit niet door één persoon kan worden gedaan;
e. goede bescherming en verlichting van de bouw-, werk- en parkeerplaats, alsmede de weg naar deze plaatsen;
f. goede bewaking van bouw-, werk- en parkeerplaats;
g. goede bereikbaarheid van de bouw-, werk- en parkeerplaats;
h. goede veiligheid van de bouw-, werk- en parkeerplaats, alsmede de weg naar deze plaatsen; voornoemde plaatsen dienen vrij te zijn van asbest en/of overige gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de geldende wettelijke (veiligheids)eisen.
i. voldoende gratis parkeergelegenheid, in de buurt van de werkplaats. Indien er sprake is van betaald parkeren, berekent Hazen Betonboringen deze kosten door aan Opdrachtgever;
j. voldoende werkplaats voor het plaatsen van bedrijfswagen(s) en voor de opslag van materialen en gereedschappen; de werkterrein dient droog en vlak te zijn;
k. een gedetailleerde tekening waarop alle (onzichtbare) leidingen, kabels en andere relevante gegevens zichtbaar zijn; Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de tekening;
l. overige zaken en materialen die Hazen Betonboringen nodig acht;
4. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden:
a. te onderzoeken of het object geschikt is om de werkzaamheden veilig uit te voeren, zonder dat daarbij leidingen, kabels, (wapening)staal of andere zaken worden geraakt, en het resultaat van het onderzoek schriftelijk mede te delen aan Hazen Betonboringen. In het bijzonder dient Opdrachtgever Hazen Betonboringen te informeren over de ligging van leidingen, kabels, netwerken, metalen balken e.d. in de objecten en van de constructieve berekeningen. De Opdrachtgever is expert van de betreffende werkplaats en de objecten en is hiervoor ook verantwoordelijk.
b. Hazen Betonboringen op de hoogte te stellen van de aard en de gesteldheid van de te bewerken objecten;
c. er zorg voor te dragen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht is voorzien van een duidelijk zichtbare markering, met vermelding van de diameters e.d. (maatvoering);
d. er zorg voor te dragen dat de bouw-, werk- en parkeerplaats, alsmede de weg naar deze plaatsen, in zodanige staat verkeren dat Hazen Betonboringen de werkzaamheden ongestoord en zonder vertraging kan verrichten;
5. Opdrachtgever garandeert dat hij voortdurend voldoet aan alle wettelijke vereisten, o.a. met betrekking tot veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.
6. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en/of schade ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, informatie en materialen, alsmede het niet voldoen aan de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Hazen Betonboringen gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Hazen Betonboringen die hierdoor direct of indirect is ontstaan. Hazen Betonboringen behoudt zich in dat geval het recht voor om de werkzaamheden onmiddellijk te staken en/of de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
8. Opdrachtgever vrijwaart Hazen Betonboringen voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de niet danwel ondeugdelijke nakoming van de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel.

6. Uitvoering van de overeenkomst en prijsverhoging
1. Hazen Betonboringen bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt.
2. Hazen Betonboringen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hazen Betonboringen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De kosten van inschakeling van derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hazen Betonboringen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien door Hazen Betonboringen of door Hazen Betonboringen ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door dezen in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Indien Hazen Betonboringen met de Opdrachtgever een (vaste) prijs overeenkomt, dan is Hazen Betonboringen niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever – zijnde niet een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden en/of op een andere wijze te beëindigen. Het voorgaande is van toepassing indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren.
6. De termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden moet worden verricht, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens, informatie en materialen – ook die welke van derden afkomstig zijn – in het bezit van Hazen Betonboringen zijn en de Opdrachtgever ook overigens aan al zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
7. Overschrijding van de levertijd, danwel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, door welke oorzaak dan ook, kan nimmer – ook niet na in gebreke stelling zijdens Opdrachtgever – aanspraak geven op enige schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Overschrijding van de levertijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden door Hazen Betonboringen geeft de Opdrachtgever geen recht op het niet nakomen van enige, jegens Hazen Betonboringen aangegane verplichting.
9. Opdrachtgever vrijwaart Hazen Betonboringen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

7. Meerwerk
1. Indien als gevolg van aanvullende wensen van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeit dat de werkzaamheden moeten worden uitgebreid of gewijzigd ten opzichte van die vermeld in de Overeenkomst is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien sprake is van meerwerk, zal Hazen Betonboringen dit zo spoedig mogelijk mededelen aan Opdrachtgever. Hazen Betonboringen is niet gehouden aan een eventueel verzoek van Opdrachtgever tot het uitvoeren van meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien Hazen Betonboringen op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de overeengekomen Opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Hazen Betonboringen vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven van Hazen Betonboringen.
3. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door voormeld meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht vertraging kan oplopen en aanvaardt dit.

8. Uitgevoerde werkzaamheden en goedkeuring
1.      Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, informeert Hazen Betonboringen de Opdrachtgever hierover.
2.      De Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden te onderzoeken, onmiddellijk nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
3.      De overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd:
a) op het moment dat Opdrachtgever de werkbon – na controle van de werkzaamheden – heeft ondertekend voor akkoord;
b) indien Opdrachtgever, die de werkbon niet heeft ondertekend, niet binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk heeft gereclameerd;
c) indien Opdrachtgever, die de werkbon niet heeft ondertekend, niet binnen 14 dagen na ontdekking van het (verborgen) gebrek schriftelijk heeft gereclameerd;
d) indien Opdrachtgever, die de werkbon niet heeft ondertekend, het werk en/of het object na uitvoering van de werkzaamheden in gebruik heeft genomen.
4. Opdrachtgever is gehouden Hazen Betonboringen in de gelegenheid te stellen om een ondeugdelijke prestatie te herstellen.
5. Indien aan Hazen Betonboringen binnen de in lid 3 genoemde termijnen geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie en heeft Hazen Betonboringen geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten en gebreken.
6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn (betalings)verplichtingen niet op.

9. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
1. Alle aan Opdrachtgever geleverde producten en zaken blijven eigendom van Hazen Betonboringen totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Hazen Betonboringen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Hazen Betonboringen heeft voldaan.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op producten en zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom over te dragen of op deze zaken pandrecht of enige andere zekerheidsrechten te vestigen.

10. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst
1. Onverminderd alle andere aan Hazen Betonboringen toekomende rechten en vorderingen, waaronder het recht op volledige schadevergoeding, is Hazen Betonboringen te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met directe ingang (tussentijds) op te zeggen, indien en zodra (a) Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Hazen Betonboringen, alsmede (b) ingeval van surseance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, of (c) beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, of (d) indien Hazen Betonboringen duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, of (e) indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Hazen Betonboringen gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, of (f) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is of (g) indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hazen Betonboringen kan worden gevergd.
2. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Hazen Betonboringen en Hazen Betonboringen de uitvoering van de Overeenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort, dan heeft Hazen Betonboringen het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke prijzen in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Hazen Betonboringen tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
3. In geval Hazen Betonboringen gebruik maakt van zijn bevoegdheid genoemd onder lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen op de Opdrachtgever direct opeisbaar en is Hazen Betonboringen zijnerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling van Opdrachtgever.

11. Overmacht
1. Hazen Betonboringen is niet gehouden om de Overeenkomst na te komen indien hij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hazen Betonboringen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hazen Betonboringen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen (a) werkstakingen, (b) arbeidsongeschiktheid van personeel, (c) vervoersproblemen, (d) brand, (e) diefstal, (f) inbraak, (g) oorlog of oorlogsgevaar, (h) terrorisme of terrorismegevaar, (i) (gevaar voor) epidemie of pandepidemie (j) overheidsmaatregelen, (k) storing van internet, computernetwerk, apparatuur of telecommunicatiefaciliteiten, (l) elektriciteits- en waterstoring; (m) (natuur)rampen en weersomstandigheden, (n) wegblokkades, (o) ongeval, (p) import en export belemmerende maatregelen, (q) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, producten, diensten of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Hazen Betonboringen is voorgeschreven of (r) andere calamiteiten op het kantoor van Hazen Betonboringen of op het kantoor van derden, die door Hazen Betonboringen bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede ook wanprestatie door deze derden.
3. Overmacht geeft Hazen Betonboringen het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
4. Hazen Betonboringen kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhinderd, intreedt nadat Hazen Betonboringen zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Hazen Betonboringen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
6. Overmacht verplicht Hazen Betonboringen niet tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
7. Voorzover Hazen Betonboringen zijn verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is Opdrachtgever gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

12. Betaling, incassokosten en zekerheid
1. Betaling van facturen van Hazen Betonboringen door Opdrachtgever dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
2. Indien Hazen Betonboringen invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever – handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf – die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende op die invordering, met een minimum van € 250,–, ten laste van de Opdrachtgever.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Hazen Betonboringen daartoe aanleiding geeft, is Hazen Betonboringen gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Hazen Betonboringen te bepalen vorm. Bij gebreke hiervan kan Hazen Betonboringen de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk opschorten of opzeggen en is al hetgeen Opdrachtgever aan Hazen Betonboringen – uit welke hoofde dan ook – verschuldigd, direct opeisbaar.
4. Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

13. Aansprakelijkheid
1. Indien Hazen Betonboringen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hazen Betonboringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, veroorzaakt aan (eigendommen van) Opdrachtgever of derden ontstaan doordat Hazen Betonboringen is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, informatie, tekeningen, orders en/of markeringen, maatvoeringen e.d.
3. Hazen Betonboringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, welke optreedt bij of het gevolg is van het doorboren en/of doorzagen en/of sleuvenzagen en/of slopen en/of hakken e.d., zoals schade aan leidingen, leidingwerk, (span)kabels, wapeningstaal, objecten en/of andere zaken.
4. Hazen Betonboringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat Opdrachtgever zijn verplichtingen in artikel 5 heeft geschonden en/of zijn (onderzoeks)plicht(en) heeft verzaakt.
5. Hazen Betonboringen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, schade wegens stagnatie in de geregelde gang van zaken van Opdrachtgever, inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, vertragingsschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, alsmede voor schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Hazen Betonboringen voorgeschreven zaken, materialen, producten of diensten van derden.
6. Iedere aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de personen werkzaam voor Hazen Betonboringen jegens Opdrachtgever en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad is steeds beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt op het kantoor van Hazen Betonboringen ter inzage.
7. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de personen werkzaam voor Hazen Betonboringen beperkt tot eenmaal de factuurwaarde (exclusief BTW) van de facturatie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen meer dan € 1.000,– bedragen.
8. Indien Hazen Betonboringen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Hazen Betonboringen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hazen Betonboringen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatig handelen. Hazen Betonboringen is gerechtigd om mede namens Opdrachtgever de algemene voorwaarden van hulppersoon of derden te aanvaarden, ook indien deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden.
9. De aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen eindigt op het moment dat de door Hazen Betonboringen vervaardigde of bewerkte zaken of objecten in gebruik worden genomen door Opdrachtgever of derden, danwel aan derden ter beschikking worden gesteld.
10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan personen, zaken en objecten veroorzaakt door aan Hazen Betonboringen beschikbaar gestelde zaken en middelen ingevolge de verplichtingen van Opdrachtgever conform artikel 5 van deze voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart Hazen Betonboringen voor eventuele aanspraken van derden die uit hoofde hiervan zijn ontstaan.
11. Indien de door Hazen Betonboringen gebruikte zaken niet blijken te voldoen aan de eigenschappen die door de fabrikant omtrent de kwaliteit en eigenschappen zijn vermeld, dan zal de eventuele aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen niet verder gaan, dan de aanspraken die hij tegen de fabrikant geldend kan maken.
12. De in dit artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval sprake is van fouten van door Hazen Betonboringen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Hazen Betonboringen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens, bestanden, telecommunicatiefaciliteiten of andere zaken, geen uitgezonderd.
13. De beperking van de aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen als hiervoor vermeld geldt niet in geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hazen Betonboringen.

14. Vervaltermijnen
1. Onverminderd het hierboven in artikel 8 bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Hazen Betonboringen – en jegens de door Hazen Betonboringen bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden – in verband met verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voormelde vorderingsrechten en bevoegdheden.
2. Iedere aansprakelijkheid van Hazen Betonboringen vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.

15. Vervaltermijnen
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hazen Betonboringen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Hazen Betonboringen en Opdrachtgever zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Hazen Betonboringen, tenzij de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter dwingend bij wet is geregeld.